Algemene voorwaarden

Algemeen

Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met ALS Fonds Vlaanderen vzw, gevestigd Meerskant 2a, 9270 Laarne, Belgie, met ondernemingsnummer 0848.331.118. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
 

Totstandkoming internetverkoop

Art. 2
De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.als-fonds.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail dat de bestelling in behandeling werd genomen, is de koop gesloten. ‘ALS Fonds Vlaanderen vzw’ behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan ‘ALS Fonds Vlaanderen vzw’ weigeren.

 


Prijzen & eventuele fouten

Art. 3
Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De normale levering- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 

Eigendomsoverdracht & aansprakelijkheid

Art. 4
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.
 

Verzakingsrecht

Art. 5
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: ALS Fonds Vlaanderen vzw, Meerskant 2a, 9270 Laarne, België.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal ‘ALS Fonds Vlaanderen vzw’ de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Formulier voor herroeping
 

Betaling

Art. 6
De klant kan zijn bestelling betalen rechtstreeks in een streng beveiligde internetomgeving.

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

  • Overschrijving

  • PayPal

  • Creditcards

  • Bancontact / Mister Cash

ALS Fonds Vlaanderen vzw streeft er naar om klanten van een optimale mix van betaalmethoden te voorzien. Onze partner voor het afhandelen van betalingen is Stripe. Betrouwbaarheid is bij online transacties het belangrijkste aspect. Met dit gegeven als uitgangspunt gebruikt Stripe de modernste beveiliging- en encryptiemogelijkheden (elektronisch versleutelen van data). Zo word je beschermd tegen online fraude.
 

Uitvoering

Art. 7
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na ontvangst van uw betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening, tenzij anders vermeld op (het) (de) door u aangekocht(e) artikel(en) (bv. bij ‘voorverkoop’). Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
 

Levering

Art. 8
Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bestellingen die via koerierdienst geleverd worden, worden op gelijkvloers geleverd. Ingeval bv. levering in een appartementsgebouw wordt de levering op het gelijkvloers aangemeld.

Indien bij betaling via overschrijving twee dagen voor de geplande leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.
 

Opmerkingen bij levering

Art. 9
Indien de verpakking van de door ons geleverde goederen tijdens het transport werd beschadigd, dient dit schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.

Indien de door ons geleverde goederen beschadigd zijn, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden binnen de 48 uur na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

Indien de door ons geleverde goederen beschadigd zijn én de bijhorende omverpakking bij levering was beschadigd, dient u dit laatste duidelijk aan te geven wanneer u uw klacht bij ons indient.
 

Geschillen

Art. 10
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.
 

Binding

Art. 11
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.
 

Garantie

Art. 12
Als klant van ALS Fonds Vlaanderen vzw kan u zich (mits het vertonen van een geldig aankoopbewijs of factuur) beroepen op een garantieperiode van 24 maand, dit op defecten toe te schrijven aan productie- of materiële gebreken. De garantieperiode start op factuurdatum (aankoopbewijs), tenzij anders vermeld.

Eveneens conform de wettelijke bepalingen geldt het volgende: indien het probleem zich voordoet na de eerste 6 maanden na de levering, dan moet de koper aantonen dat het probleem al bestond op het ogenblik van de levering.

Gebreken, die werden veroorzaakt door een ongeval, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of slijtage zijn niet gedekt door de garantie.
 

Bewijs

Art. 13
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

Giften aan ALS Fonds Vlaanderen vzw zijn vanaf nu fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € op jaarbasis!

ALS Fonds Vlaanderen

Adres: Meerskant 2a, 9270 Laarne

E-mail: contact@als-fonds.be

Tel: +32 (0)9 356 74 24

Ondernemingsnummer: 0848.331.118

RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

Contactformulier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!

  • Facebook
  • Twitter

© Copyright - 2020 ALS Fonds Vlaanderen  |  Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden  |  Privacybeleid  | Cookiebeleid  |  Disclaimer